Lavinia Toma

Communication Strategist, CommUnity by LT